નિયામક મંડળ ના સભ્યો  

   
   
 

નામ : શ્રી રામસિંહ પ્રભાતસિંહ પરમાર

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : ઠાસરા

મંડળી નામ (કોડ નં.) : વણોતી

સરનામું : વણોતી દુ.ઉ.સં.મં.લિ., મું. ઠાસરા

તાલુકો: ઠાસરા

જિલ્લો : ખેડા

 

નામ : શ્રી અમિત વ્યાસ

પ્રતિનિધીનું મતદાર મંડળ/સંસ્થા : મેનેજીંગ ડિરેક્ટર ,

ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિમિટેડ, આણંદ

સરનામું : અમુલ ડેરી , આણંદ 

તાલુકો: આણંદ 

જિલ્લો : આણંદ 

   

Order App is available on Google Play Store